Ochrana území

Přírodní rozmanitost v okolí soutoku Moravy a Dyje je předmětem hned několika mezinárodních úmluv. Z těch, v současnosti nejdůležitější, je směrnice Natura 2000, která jako jediná zabezpečuje území ochranu dle Zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Natura 2000 zajišťuje ochranu celoevropsky nejcennějších druhů a přírodních stanovišť. V duchu této úmluvy byly na lokalitě vyhlášeny dvě evropsky významné lokality Niva Dyje a Soutok - Podluží a jedna ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko.

Mokřady v oblasti soutoku Moravy a Dyje jsou zapsány v úmluvě známé pod názvem Ramsarská konvence. V roce 2004 byla rozšířena bisoferická rezervace Pálava o zdejší luhy, čímž vznikla nová biosferická rezervace Dolní Morava.

Výjimečnost některých lokalit je navíc ohodnocena statutem národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) či přírodní památky (PP). Všechny rezervace dohromady zaujímají plochu něco málo přes 20 hektarů, což není ani jedno procento rozlohy oblasti uvedených oblastí EVL. Většina přírodovědně cenného území se tedy nachází mimo oblasti územní ochrany a více či méně  se na nich intenzivně hospodaří. V takových případech zatím platí, že ekonomické výnosy mají přednost před ochranou přírody.

Kulturní bohatství, které bylo po staletí vytvářeno cíleným formováním krajiny rodem Liechtensteinů, bylo v roce 1992 prohlášeno za památkovou zónu a o čtyři roky později zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO jako Lednicko-Valtický areál (LVA).