Zvláště chráněná území

Za zvláště chráněná území (ZCHÚ) jsou vyhlašována území přírodovědecky nebo esteticky mimořádně cenná. V porovnání s obecnou ochranou, která se vztahuje na celé území ČR, platí na lokalitách ZCHÚ přísnější režim ochrany - tzv. územní ochrana, která je vztažena na konkrétní území s přesným plošným vymezením.

ZCHÚ jsou v ČR vyhlašována v šesti kategoriích, určených zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

 

Velkoplošné kategorie ZCHÚ

1. národní parky (NP)

2. chráněné krajinné oblasti (CHKO)

 

Maloplošné kategorie ZCHÚ

3. národní přírodní rezervace (NPR)

4. přírodní rezervace (PR)

5. národní přírodní památky (NPP)

6. přírodní památky (PP)

 

OCHRANA ZCHÚ

Ochrana ZCHÚ vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a souvisí s danou kategorií ZCHÚ,u velkoplošných ZCHÚ také s jejich navrženou zonací.

K některým činnostem na území ZCHÚ, týkajících se především územního (stavebního) řízení a nakládání s vodami je potřeba souhlasu orgánu ochrany přírody (tzv. závazné stanovisko). Konkrétní výpis činností je upraven v § 44 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Orgán státní správy vyhlašující zvláště chráněné území může při vyhlašování ZCHÚ stanovit další, tzv. bližší ochranné podmínky - dokument upravující výčet činností, které je možné provádět pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody.

 

ZCHÚ na území Soutoku

Přestože záměr vyhlásit na území Soutoku velkoplošné chráněné území je starý téměř dvacet let, do současnosti (2010) se jej nepodařilo prosadit a územní ochrana je zajištěna jen na několika samostatných maloplošných ZCHÚ, které jsou řízeny správou CHKO Pálava (národní kategorie) a Krajským úřadem Jihomoravského kraje (přírodní rezervace a přírodní památky).