Natura 2000

Ochrana na území Natura 2000

Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody. Prvním je směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích) a druhou směrnice o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích).

Na základě těchto dvou směrnic jsou v České republice vyhlašovány evropsky významné lokality (EVL) a ptačí lokality (PO). Po zapsání vybraných lokalit na seznam evropsky významných oblastí a ptačích oblastí vzniká soustava Natura 2000 platná pro ČR.

Každá lokalita soustavy Natura 2000 pak musí mít právně podloženou ochranu. U většiny EVL oblastí bylo této ochrany dosaženo jejich překryvem se zvláště chráněným územím, jako jsou národní parky, chráněné krajinné oblasti či maloplošné rezervace. Pokud nebyla ochrana EVL zajištěna již v době jejich vyhlášení, musela být upravena dodatečně, a to smluvně, základní ochranou a nebo vyhlášením zvláště chráněného území dle ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb. Ochrana ptačích lokalit vyplývá z téhož zákona.

Novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb.

Do novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb. ve znění č. 349/2009) v loňském roce se na všechny EVL, které nebyly chráněny jako zvláště chráněné území, vztahoval § 45c zákona, říkající „Vyhlášení zvláště chráněných území podle odstavce 2 provedou příslušné orgány ochrany přírody nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu“.

Nově byl § 45c zákona, upraven ve znění: „ K zajištění udržení příznivého stavu evropských stanovišť nebo stanovišť evropsky významných druhů, které jsou předmětem ochrany evropsky významných lokalit, lze území evropsky významných lokalit nebo jejich části vyhlásit za zvláště chráněná území nebo zde zřídit smluvně chráněná území podle § 39“.


V rámci mapování Natura 2000, které probíhalo na území celé České republiky v roce 2000, byly v oblasti soutoku Moravy a Dyje vyznačeny dvě rozsáhlé evropsky významné lokality Niva Dyje a Soutok - Podluží a ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko.

Pro velký počet předmětů ochrany by měla být pro území zajištěna plnohodnotná ochrana územní, vyhlášením zvláště chráněného území.