Člověk a biosféra

ČLOVĚK A BIOSFÉRA (Man and Biosphere - MaB)

roce 1970 schválila organizace UNECSO program ekologické spolupráce, nazvaný Člověk a biosféra (Man and Biosphere - MaB). Tento mezivládní program se snaží skloubit zájmy ochrany přírody a lidské činnosti. V rámci programu jsou na území členských států vyhlašovány biosférické rezervace, jejichž náplní je ochrana genofondu, výzkum využívání přírodních zdrojů, výměna informací v mezinárodním měřítku, výchova odborníků a veřejnosti. Síť biosférických rezervací tvoří významné pevninské, mořské a smíšené ekosystémy. V ČR je v současné době vyhlášeno šest biosferických rezervací, a to Bílé Karpaty, Křivoklátsko, Třeboňsko, Krkonoše, Šumava a Dolní Morava.

V úvodním prohlášení příslušného dokumentu (UNESCO 1971) se uvádí, že MaB má za cíl „rozvinout v rámci přírodních a socioekonomických věd základnu pro racionální využívání přírodních zdrojů biosféry a pro zlepšení vztahů mezi člověkem a přírodním prostředím; předpovídat důsledky dnešních aktivit na zítřejší svět a tím posilovat lidskou schopnost účinně hospodařit s přírodními zdroji biosféry“.

BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA (BRDM)

Území s jedinečným spojením ekosystémů vápencových bradel Pálavy, unikátního středoevropského nížinného luhu na dolních tocích řek Dyje a Moravy a kulturní komponované krajiny Lednicko-valtického areálu. BRDM je jedinou bioférickou rezervací nacházející se ze své větší části mimo velkoplošné zvláště chráněné území, s výjimkou CHKO Pálava. A je to poprvé, kdy správu biosférické rezervace zastupuje nevládní organizace, o.p.s BR Dolní Morava.

Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s je nevládní organizací založenou za účelem správy území BRDM. Zakladateli této společnosti jsou zástupci organizačních složek státu a skupin, majících zájem na správě území biosferické rezervace. Organizační složky BRDM jsou ve výsledku složeny ze zástupců společností Lesů České republiky, s.p., Moravských naftových dolů a.s., Okresní hospodářské komory Břeclav, Ministerstva životního prostředí a Českého svazu ochránců přírody.